Дръжте телефона далече от обекти с висока температура, от директна слънчева светлина, от огън, лесно запалими или експлозивни материали.
Дръжте телефона далече от микровълновата печка, тъй като елекромагнитното й излъчване може да го повреди.
Избягвайте употребата на телефона при много висока температура или влажност.
Не разглобявайте телефона сами. При проблеми с устройството потърсете съдействие в специализиран сервиз.
Обади се
На картата